FAQs Complain Problems

गणेश हिमाल

Read More

लम्जुंग हिमाल

Read More

काउले पानी बाट देखिने मनोरम दृश्य

Read More

यस वेसीशहर नगरपालिकाको वेबसाइटमा स्वागत छ

यस वेबसाइटबारे तपाईका केही प्रतिक्रिया, गुनासो र सुझाव भएमा  यस लिंकमा गई राखी दिनुहोला |

क्वारेन्टाइनहरु रहेको स्थान

बेसीशहर नगरपालिकाले तयार गरेका क्वारेन्टाइनहरु रहेकाे स्थान हेर्न यहाँ हेर्नु होला । 

संक्षिप्त परिचय

बेसीशहर नगरपालिकाको संक्षिप्त बस्तुगत विवरण :

सूचना तथा समाचार

जनप्रतिनिधि

गुमान सिंह अर्याल
नगर प्रमुख
Phone:
९८५६०४६५१०
लक्ष्मी अधिकारी
उप– प्रमुख
Phone:
९८५६०४६५११

Services

सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन।पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- जग्गाको प्रकृति अनुसार, सर्जमिन गर्ने पर्ने भए ५०० थप
आवश्यक कागजातहरुः-
  • हकवालाहरुको नागरिकता प्रमाण पत्र,हकभोग सम्वन्धी स्थलगत सर्जमिन,
  • तीरो तिरेको रसिद,
  • हकवालाको स्पष्ट नामनामसी खुलेको प्रमाणित फिल्डबुक उतार,
  • प्रमाणित नापी नक्सा, 
  • सम्वन्धित व्यक्तिको मृत्यु भएको भए मृत्युदर्ता, नामसारीका लागि मृत्यु दर्ता प्रमाण पत्र,मृतकसँगको नाता प्रमाण पत्र समेत ।
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन।पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- कच्ची घर ५०० पक्की घर १०००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन,जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा 
  • घर सम्पन्न प्रमाणपत्र
  • घरको मालपोत बुझाएको रसिद
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन
  • नागरिकताको प्रतिलिपी
  • जग्गा धनी प्रमाणपूर्जा
  • घरनक्सा पास इजाजत पत्र
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन।पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- क्षेत्रफल र बाटो अनुसार
आवश्यक कागजातहरुः-
  •  निवेदन
  • जग्गाधनी दर्ता प्रमाणपूर्जा
  • जग्गाको प्रमाणित नक्शा
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- अभिलेखीकरणको किताब रु ५०० र दस्तुर square fit र तल्लाको आधारमा
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन
  • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी 
  • प्राविधकले गरेको स्थलगत प्रतिवेदन
  • कन्सल्टेन्सी वा प्राईभेट इन्जिनियर को प्राबिधिक प्रतिबेदन
  • घरको चारै दिशा बाट फोटो
सेवा प्रकारः- घर जग्गा
सेवा समयः- सर्जमिन भएको मितिले १५ दिन पछी निवेदक उपस्थित भएको बखत
जिम्मेवार अधिकारीः- प्राविधिक शाखा प्रमुख
सेवा दिने कार्यालयः- नगरपालिका प्राविधिक शाखा
सेवा शुल्कः- नक्सापास किताब रु २००० र नक्सापास स्वीकृत दस्तुर square fit र तल्लाको आधारमा
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन
  • ना.प्र.प.को प्रतिलिपी 
  • जग्गा धनी प्रमाण पुर्जा प्रतिलिपी 
  • चालु आ.व.मा बुझाएको मालपोत रसिद
  • प्रमाणित नापी नक्सा 
  • घरको डिजाइन नक्सा
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन।पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन, 
  •  नागरिकता प्र.पत्र / जग्गाधनी पूर्जाको प्रतिलिपी
  • फरक भएका कागजातहरु 
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- नेपालीमा १०० / अंग्रेजीमा ५०० (अपांग, विपन्न , वृद्ध वृद्धलाई निशुल्क )
आवश्यक कागजातहरुः-
  • संवन्धित व्यक्तिको निवेदन र सो संग संवन्धित प्रमाण कागज
  • नागरिकता प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सर्जमिन गर्न नपर्ने भए सोही दिन।पर्ने भए ७ दिन भित्र
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- १००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निबेदन
  • जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र
  • शैक्षिक प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  • बाबुको नागरिकता प्रमाण पत्र
  • पासपोर्ट साइजको फोटो ५ प्रति
  • विवाहित महिलाको हकमा विवाह दर्ता प्रमाण पत्र,माइतीपटृीका बाबु वा आमावा परिवारका कुनै सदस्यको नागरिकता(प्रयोजन हेरी विवाह दर्ता,मृत्यु दर्ताप्रमाण)
सेवा प्रकारः- सिफारिस
सेवा समयः- सोही दिन
जिम्मेवार अधिकारीः- वडा अध्यक्ष
सेवा दिने कार्यालयः- वडा कार्यालय
सेवा शुल्कः- ३००
आवश्यक कागजातहरुः-
  • निवेदन 
  • निवेदकको नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि
  •  निवेदकको बाबु /आमाको  नागरिकताको प्रमाणपत्रको प्रतिलिपि

Pages

जानकारी