FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Supporting Documents
जलश्रोतको उपयोग तथा व्यवस्थापन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७६ PDF icon Jalshrot procidure.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक बर्ष २०७६/२०७७ को सञ्चितकोषबाट रकम खर्च गर्ने र विनियोजन गर्ने सम्बन्धमा व्यवस्था गर्न बनेको विधेयक PDF icon act_biniyojan_076_bisishahar_mun _final 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको अर्थ सम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको ऐन, २०७६ PDF icon Arthik Ain, 2076_grand_final 1.pdf
बेसीशहर नगरपालिका महिला नगर समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon Mahila nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
बेसीशहर नगरपालिका विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ PDF icon स्थानीय विपद् व्यवस्थापन कोष सञ्चालन कार्यविधि, २०७५ .pdf
बेसीशहर नगरपालिका आदिवासी जनजाति नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्य सञ्चालन) कार्यविधि २०७५ PDF icon Aadibasi janajati nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
बेसीशहर नगरपालिका अपांग नगर समन्वय समिति (गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon Apanga nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
बेशीसहर नगरपालिका आपतकालीन कार्यसञ्चालन केन्द्र सञ्चालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon apatkalin_karya_sanchalan_kendra_procedure.pdf
बेसीशहर नगरपालिका दलित नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon dalit nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५ PDF icon Bebasaye darta nabikaran.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५.pdf
बेसीशहर नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७५ PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७५.pdf
बेसीशहर नगपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon स्थानीय राजपत्र प्रकाशन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी नियमावली २०७५ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी नियमावली २०७५.pdf
वेसीशहर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिधि सम्वन्धी ऐेन २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf

Pages