FAQs Complain Problems

राजपत्र

Title Supporting Documents
बेसीशहर नगरपालिका दलित नगर समन्वय समिति(गठन तथा कार्यसञ्चालन) कार्यविधि, २०७५ PDF icon dalit nagar samnoya samiti karyabidhi.pdf
उद्योग, व्यापार तथा व्यवसाय दर्ता कार्यविधि, २०७५ PDF icon Bebasaye darta nabikaran.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको निर्माण व्यवसाय ऐन, २०७५.pdf
बेसीशहर नगरपालिका विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७५ PDF icon विपद् जोखिम न्यूनीकरण तथा व्यवस्थापन ऐन , २०७५.pdf
बेसीशहर नगपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगपालिकाको स्थानिय शिक्षा ऐन, २०७४.pdf
अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५ PDF icon अपाङ्गता भएका व्यक्तिको परिचय-पत्र वितरण कार्यविधि, २०७५.pdf
सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon सामुदायिक मेलमिलाप कार्यक्रम संचालन तथा व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४ PDF icon स्थानीय तहको प्रशासकीय कार्यविधि नियमित गर्ने ऐन २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी नियमावली २०७५ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको नगर प्रहरी नियमावली २०७५.pdf
वेसीशहर नगरपालिका न्यायिक समिति (कार्यविधि सम्बन्धी) ऐन, २०७४ PDF icon न्यायिक समिति कार्यबिधि सम्वन्धी ऐेन २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाबाट गरिने बजार अनुगमन निर्देशिका, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
वेसीशहर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
वेसीशहरनगर कार्यपालिका _कार्यसम्पादन_ नियमावली, २०७४ PDF icon वेसीशह नगर कार्यपालिका _कार्यसम्पादन_ नियमावली, २०७४.pdf
वेसीशह नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकापत्रको पमाणीकण नियमावली, २०७४ PDF icon वेसीशह नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकापत्रको पमाणीकण नियमावली, २०७४.pdf

Pages