FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

लागत साझेदारी अन्तर्गत निर्माण हुने आयोजनाका लागि प्रस्ताव पेश गर्ने सम्बन्धि सूचना ।

स्थानीय तहमा पर्यटन पूर्वाधार तथा पर्यटन उपज विकास साझेदारी गर्न आयोजना / कार्यक्रमहरु प्रस्ताव आव्हान गरिएको सूचना ।

बालुवा तथा ग्राभेल सकलन तथा विक्री कार्यकाे लागि दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी दोश्रो पटक प्रकाशित सूचना

घर भाडामा लिने सम्बन्धि सूचना ।

आसयको पत्र सम्बन्धमा ।