FAQs Complain Problems

वडा न. ५

 वडा न.   वडा कार्यालय रहेको स्थान  कार्यालयको फोन न.  घर परिवार संख्या   जम्मा जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ बमोजिम)  महिला पुरुष समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 
नाल्मा  ९८४२५२२८५८   ३८२ १४३३ ७४१ ६९२ बेसीशहर गा.वि.स. १५,१६, नाल्मा गा वि स