FAQs Complain Problems

वडा न. ४

 वडा न.   वडा कार्यालय रहेको स्थान  कार्यालयको फोन न.  घर परिवार संख्या   जम्मा जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ बमोजिम)  महिला पुरुष समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 
४   पुरानोकोट  ९८५६०४६८५४  २४७  ८३१ ४४९ ३८२ बेसीशहर गा.वि.स. १७,१८ पुरानकोट गा वि स