FAQs Complain Problems

समाचार

Pages

वडा न. ३

 वडा न.   वडा कार्यालय रहेको स्थान  कार्यालयको फोन न.  घर परिवार संख्या   जम्मा जनसंख्या (राष्ट्रिय जनगणना - २०७८ बमोजिम)  महिला पुरुष समावेश गा.वि.स. /नगरपालिका 
गाँउशहर  ९८५६०४६८५३ ७५६ २८१४ १५०५ १३०९ गााँउशहर  गा.वि.स.