FAQs Complain Problems

NEWS

Act, Law and Directives

Title Supporting Documents
बेसीसहर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
बेसीसहर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon बेसीसहर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बेसीशहर नगरपालिका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
बजार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon बजार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf
नगरपालिका कार्यविभाजन नियम २०७४ PDF icon नगरपालिका कार्यविभाजन नियम २०७४.pdf
टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यबिधि २०७४ PDF icon टोल विकास संस्था सञ्चालन कार्यबिधि २०७४.pdf
कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण ऐन, २०७४ PDF icon कृषि प्रसारको व्यवस्थापन, सञ्चालन र नियन्त्रण ऐन, २०७४.pdf
एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७४ PDF icon एफ.एम रेडियो (व्यवस्थापन तथा सञ्चालन) कार्यविधि,२०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५ PDF icon एकीकृत सम्पत्ति कर व्यवस्थापन कार्यविधि, २०७५.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा (सञ्चालन तथा व्यवस्थापन), निर्देशिका, २०७४ PDF icon आधारभूत शिक्षा उत्तिर्ण परीक्षा _सञ्चालन तथा व्यवस्थापन_, निर्देशिका, २०७४.pdf

Pages