FAQs Complain Problems

NEWS

Act, Law and Directives

Title Supporting Documents
वेसीशहर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको विनियोजन ऐन, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको फोहरमैला व्यवस्थापन कार्यविधि–२०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको ज्येष्ठ नागरिक परिचयपत्र वितरण निर्देशिका, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको कृषि व्यवसाय प्रवद्र्धन ऐन, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
वेसीशहर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगरपालिकाका पदाधिकारीहरुको आचारसंहिता, २०७४.pdf
वेसीशहर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon वेसीशहर नगर कार्यपालिकाको बैठक सञ्चालन सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
वेसीशहरनगर कार्यपालिका _कार्यसम्पादन_ नियमावली, २०७४ PDF icon वेसीशह नगर कार्यपालिका _कार्यसम्पादन_ नियमावली, २०७४.pdf
वेसीशह नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकापत्रको पमाणीकण नियमावली, २०७४ PDF icon वेसीशह नगरकार्यपालिकाको निर्णय वा आदेश अधिकापत्रको पमाणीकण नियमावली, २०७४.pdf
बेसीसहर नगरपालिकामा करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon करारमा प्राविधिक कर्मचारी व्यवस्थापन गर्ने सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४.pdf
बेसीसहर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४ PDF icon बेसीसहर नगरपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको सहकारी ऐन, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको आर्थिक कार्यविधि नियमित तथा व्यवस्थित गर्न बनेको कानून, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिकाको “घ” वर्गको निर्माण व्यवसायी इजाजतपत्र सम्बन्धी कार्यविधि २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका शिक्षा नियमावली, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका नगर सभा सञ्चालन कार्यविधि, २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका क्षेत्र भित्रका नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि, २०७४ PDF icon नदीजन्य पदार्थको व्यवस्थापन तथा उपयोग सम्बन्धी कार्यविधि.pdf
बेसीशहर नगरपालिका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका कार्यक्रम तथा योजना सञ्चालन, कार्यान्वयन र फरफारक कार्यविधि २०७४.pdf
बेसीशहर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७४ PDF icon बेसीशहर नगरपालिका आर्थिक ऐन, २०७४.pdf
बजार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४ PDF icon बजार व्यवस्थापन कार्यविधि २०७४.pdf

Pages