FAQs Complain Problems

सार्वजनिक खरीद / बोलपत्र सूचना

आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को लागि ढुंगा, गिटी, बालुवा तथा ग्राभेल उत्खनन्,संकलन, क्रसिङ्ग र विक्री कार्यको दरभाउ–पत्र आव्हान सम्बन्धी”

सेनेटरी प्याड सप्लाई सम्बन्धी शिलबन्दी दरभाउपत्र आव्हानको सूचना

औषधी खरिद तथा सर्जिल समान खरिद सम्बन्धी सूचना ।

सुचनाको म्याद थप सम्बन्धमा ।

शिलबन्दी दरभाउ पत्र पेश गर्ने सम्बन्धी सूचना (ग्यावियन तारजाली र जस्तापाता सप्लाई सम्बन्धमा) ।