"व्यवसायिक कृषि, पर्यटकिय एतिहासिक नगर, सफा हरावरा सम्वृद्ध हाम्रो वेसीशहर"         वेसीशहर नगरपालिका कार्यालयको आधिकारिक वेबसाइटमा यँहालाई स्वागत छ ।         सूचना तथा समाचार, तथा तपाईका गुनासाहरु यस माध्यमबाट पनि राख्न सकिन्छ ।

दोश्रो नगरपरिषद २०७१/७२ वाट भएका निर्णयहरु

दोश्रो नगरपरिषदवाट भएका निर्णयहरु 
यस वेसीशहर नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषदको वैठक आज मिति २०७१÷९÷२८ गतेका दिन यस वेसीशहर नगरपालिकाका प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत श्री युवराज अधिकारीज्यूको अध्यक्षतामा निम्न उपस्थितिमा तपसिल अनुसारको निर्णय गरियो । 

निर्णय नं.ं १ ः
यस वेसीशहर नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषद्का लागि एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठकवाट पेश भएको सुझाव सहित आ.व २०७२÷७३ को नीति तथा कार्यक्रम स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २
यस नगरपालिकाको  आ.व. २०७२÷०७३ को नीति तथा कार्यक्रम एवं एकिकृत योजना तर्जुमा समितिको वैठकवाट सिफारिस भई पेश भएका आयोजनाहरु कार्यान्वयन गर्नका लागि रु ७ करोड ४९ लाख ७० हजार को अनुमानित आय विवरणको बजेट अनुसूची १ र रु ७ करोड ४९ लाख ७० हजार व्यय विवरणको बजेट अनुसूची २  स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३ ः
यस नगरपालिकाको आर्थिक चालु आ.व २०७१÷२०७२ को मंसिर मसान्त सम्मको यथार्थ खर्च, चालु आ.व २०७१÷७२ को संसोधित अनुमान र आगमी आ.व २०७२÷७३ को लागि प्रस्तावित खर्च अनुमान संलग्न अनुसुची २  वमोजिमका आय एवं व्यय विवरण स्विकृत गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४ ः
मिति २०७१ पौष १८ गते वसेको राजश्व परामर्श समितिको वैठकवाट सिफारिस भइ आएका अनुसुचि ३ मा उलेखित करका दरहरु आगामी आ.व. २०७२÷०७३ देखि लागु हुने गरी स्विकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ५ ः
नगरपालिका समाहित भएका तत्कालिन गाउँ विकास समितिहरु उदीपुर, गाउँशहर, वेसीशहर र चण्डीस्थान गा.वि.सका  आ.व २०६९÷७० को अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदन उपर यस नगरपरिषदमा पेश भई दफावार छलफल हुँदा प्रतिवेदनमा देखिएका पुराना पेश्की, वेरुजु नियमानुसार फछ्यौट गराउन आवश्यक कारवाहीका लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्दै यस अन्तिम लेखा परिक्षण प्रतिवेदनहरु पारित गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ६ ः 
यस नगरपालिकाको आ.व २०७०÷०७१ र आ.व. २०७१÷०७२ को अन्तिम लेखा परिक्षण गर्न लेखा परिक्षक नियूक्ति गरी अन्तिम लेखा परिक्षण गर्न र सोको पारिश्रमिक समेत तोक्नका लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ७ ः 
यस नगरपालिकाको संगठन चार्ट र अनुसूची ४ मा उल्लेख भए अनुसारको कर्मचारी दरवन्दी स्विकृत गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ८ः
स्विकृत दरवन्दी अनुसार यस नगरपालिकामा रिक्त रहेका पदहरु स्थायी पदपूर्ती गर्नका लागि पदहरु तोकी पदपूर्ती समिति मार्फत पदपूर्ती प्रकृया अगाडि वढाउने अधिकार नगरपालिका वोर्डलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ९ ः 
यस नगरपालिकाको कार्यालयमा रिक्त रहेका पदहरु स्थायी प्रकृया द्वारा पदपूर्ती गर्नका लागि पदपूर्ती समितिको अध्यक्ष नियूक्तिका लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. १० ः
वेसीशहर नगरपालिका द्वारा चालु आ.व २०७१÷०७२ मा मिति २०७१ श्रावण १ गतेदेखि हालसम्म भएका नगरपालिका वोर्ड वैठक, प्रमुख तथा कार्यकारी अधिकृत, जाँचपास तथा फरफारक समिति, विभिन्न उपसमितिहरुले गरेका सम्पूर्ण निर्णयहरु अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो ।   

निर्णय नं. ११
राजश्व परामर्श, समितिवाट एकिकृत सम्पत्तिकरका लागि घर जग्गाको मुल्यांकनका सम्वन्धमा समयसापेक्ष प्रकृया पु¥याई समायोजन गर्न, प्रतिवेदन तथा सिफारिस प्राप्त भए बमोजिम मुल्यांकन तोक्नका लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं.१२ ः
कुनै पनि कार्यक्रम संचालनका लागि यस वेसीशहर नगरपालिकालाई आवश्यक परेको खण्डमा ऋण लिने र कुनै संघ÷सस्थाको शेयर लिनु परेमा सो सम्वन्धमा निर्णय गर्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. १३ ः
वडामा संचालन हुने प्रवद्र्धनात्मक कार्यक्रम तथा योजनाहरु सम्पन्न भए पछि जाँचपास तथा फरपारकको सम्बन्धमा वडा नागरिक मञ्च वडा सचिवको सिफारिसमा जाँचपास तथा फरफारक गर्ने समिति गठन गरी कार्य गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकारी प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. १४
यस नगरपालिकामा करार सेवामा नियुक्ति भएका कर्मचारीहरुको नियुक्ति सम्वन्धमा गरिएका निर्णहरुलाई अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. १५ 
तत्कालिन गाउँ विकास समितिवाट स्थायी नियूक्ति भई हाल यस वेसीशहर नगरपालिकामा समायोजित विभिन्न पदमा कार्यरत स्थायी कर्मचारीहरुलाई निजको पद अनुसार स्थानीय निकाय (आर्थिक प्रशासन) नियमावली २०६४ मा तोकिए वमोजिम तहगत व्यवस्था रहने गरी सो तहको न्यूनतम पारिश्रमिक सुरु तलव स्केलमा नवढ्ने गरी तलवमान कायम गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. १६ ः
आ.व. २०७१÷०७२ को जिन्सी निरीक्षण प्रतिवेदनलाई अनुमोदन गर्दै, जिन्सी लिलाम मिनाहा गर्ने कार्यका लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 
निर्णय नं. १७
यस नगरपालिकाको संचालनका लागी आवश्यक कार्यविधि, विनियमावली एवं निर्देशिकाहरु स्थानीय स्वायत्त शासन ऐन २०५५ नियमावली २०५६ को परिधिभित्र रही तर्जुमा गरी लागु गर्नको लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 
निर्णय नं. १८
आ.व. २०७२÷७३ का लागि स्विकृत गरिएकाको अनुमानित बजेटवाट संचालन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको सम्वन्धमा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन सक्ने श्रोत साधनलाई मध्यनजर गर्दै केही संसोधन तथा फेरवदल गर्नुपरेमा फेरवदल तथा संसोधन गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 
निर्णय नं. १९ ः
स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ वमोजिम व्यवस्था भएका नगरपालिकालाई आवश्यक पर्ने देहायका कोषहरु स्थापना गर्ने निर्णय गरियो । 
    क) दैवि प्रकोप उद्धार विशेष कोष
    ख) मर्मत संभार विशेष कोष
    ग) गरिवी निवारण तथा सामाजिक परिचालन कोष 
    घ) महिला तथा वालवालिका हित प्रवद्र्धन विशेष कोष
    ङ) स्वास्थ्य सामुदायीक विशेष कोष 
    च) वातावरणीय व्यवस्थापन विशेष कोष 
    छ) कर्मचारी कल्याण कोष 

निर्णय नं. २०ः
यस वेसीशहर नगरपालिकामा आ.व २०७२÷०७३ वाट ल्बतष्यलब िद्यगष्मिष्लन ऋयमभ (नेपाल राष्ट्रिय भवन निर्माण आचार संहिता) २०६० लागु गर्ने र सोको लागि भवन तथा योजना मापदण्ड २०५८ वमोजिम विनियम निर्माण गरी लागु गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । साथै भवन निर्माण आचार संहितालाई नगरपालिकाको भु–बनोट, आधुनिक शहरको न्यनतम आधारस्तम्भ र स्थानीय स्तरको आवश्यकता समेतलाई आधार मानि लागु गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २१ ः
सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारण वमोजिम नगरपालिकावाट पारित दररेटमा व्यवसाय कर असुली गर्ने कार्यमा यस नगरपालिका कार्यालय र उद्योग वाणिज्य संघ लमजुङ बीच सहकार्य गर्न नगरपालिका वार्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २२ ः
चालु अ.वा. २०७१÷०७२ का लागि नगरपरिषदवाट स्वीकृत भएका योजनाहरु अख्तियारी थपघट भई आए पश्चात संसोधन भएकोले सो बजेट, नीति तथा कार्यक्रम संसोधित चालु बजेटको हकमा यसै परिषदको निर्णय पुस्तिकामा पेश भएको संसोधित बजेट अनुसार हुने गरी र पूँजिगत बजेट (सार्वजानिक निर्माण प्रकृति) को हकमा न.पा वोर्ड बैठकको मिति २०७१÷७÷१६ गतेको निर्णयनुसार हुने तथा पुँजीगत बजेट (सवारी साधन, मेसनिरी औजार तथा फर्निचर) को हकमा बोर्ड वैठकको निर्णय अनुसार हुने गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो । साथै स्विकृत गरिएको अनुमानित बजेटवाट संचालन गर्ने कार्यक्रम तथा आयोजनाहरुको सम्वन्धमा आवश्यकता अनुसार उपलब्ध हुन सक्ने श्रोत साधनलाई मध्यनजर गर्दै केही संसोधन तथा फेरवदल गर्नुपरेमा फेरवदल तथा संसोधन गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २३ ः
वेसशिहर नगरपालिकाको वडा नं. ८ देखि १२ भित्र रहेका पथ, मार्ग, सडक र गल्लीहरुको नामांकरण सम्वन्धित वडाको टोल एवं वडा भेलावाट छलफल भई वडा नागरिक मञ्च मार्फत सिफारिसका साथ प्राप्त भएको नामांकरणको विवरण नगरपालिकाको वोर्ड वैठकको सिफारिस अनुसार सडक ÷ वाटोको नाम अनुसूची ६ मा भए अनुसार कायम हुने गरी अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २४ ः
वेसीशहर नगरपालिकाको वडा नं. ८ देखि १२ सम्मका घरहरुमा मेट्रीक सिस्टम अनुसार घर नम्वरिङ कार्य गर्ने प्रकृया अगाडि वढिसकेकोले अन्य आवश्यक निर्णय गर्नु पर्ने भएमा नगरपालिकाको वोर्ड वैठकलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।  

निर्णय नं. २५ ः
यस नगरपालिकामा हाल विभिन्न पदमा करार सेवामा कार्यरत कर्मचारीहरुलाई नेपाल सरकार द्वारा तोकिएको न्यूनतम पारिश्रमिक÷तलवमान (पदको प्रथम स्तरको शुरु तलव स्केलमा नवढ्ने गरी) करार सम्झौता गर्न सक्ने अधिकार प्रमुख एवं कार्यकारी अधिकृतलाई दिने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २६ ः 
आगामी आ.व २०७२÷०७३ का लागि पारित पुँजीगत आयोजनाहरुवाट नियमानुसार कट्टी हुने कन्टिन्जेन्सी रकमवाट संलग्न अनुसूची ५ मा उल्लेखित कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरी सो कार्यक्रम स्विकृत गर्ने निर्णय गरियो । साथै आ.व. २०७१ ÷७२ का लागि पारित पुँजीगत आयोजनाहरुवाट नियमानुसार कट्टी हुने कन्टिन्जेन्सी रकमवाट कार्यालयको आवश्यकता अनुसारका कार्यक्रमहरु संचालन गर्ने गरी स्विकृत गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. २७ ः
    यस नगरपालिका भित्र रहेका अनुसूची ७ मा संलग्न सडकहरुको सडक मापदण्ड तोकीए वमोजिम हुने गरि स्वीकृत गर्ने निर्णय गरियो । साथै समावेश हुन नसकेका अन्य सडक एवं वाटोहरुको सडक मापदण्ड तय गरि स्वीकृत गर्ने अधिकार न.पा. वोर्डलाई प्रदान गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. २८ ः
चालु आ.व २०७१÷०७२ को स्वीकृत वार्षिक कार्यक्रम , खरिद योजना तथा सो को कार्यसंचालन तालिका आवश्यकता र औचित्य अनुसार संसोधन गर्नुपरेमा सोको स्विकृत गर्ने अधिकार नगरपालिका वोर्डलाई प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. २९ ः
यस नगरपालिकाको साधन र श्रोतवाट वजेट विनियोजन नभई संवोधन हुन नसकेका संलग्न अनुसूची (क) अन्तर्गतका आयोजनाहरु केन्द्रमा तथा अनुसूची (ख) अन्तर्गतका आयोजनाहरुलाई जिल्ला स्तरी आयोजनाको रुपमा केन्द्र तथा जिल्लामा सिफारिसका साथ अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३० ः
नगरपालिकामा आइ पर्न सक्ने अग्निजन्य प्रकोप व्यवस्थापन गर्न वारुण यन्त्र   (दमकल) खरिद गर्ने र सो दमकल संचालनको लागि आवश्यक व्यवस्था सम्वन्धमा नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।
निर्णय नं. ३१ ः 
यस कार्यालयका स्विकृत कार्यक्रमहरु अनुसार सो कार्यक्रमहरु संचालन गर्न एकरुपता कायम गर्नको लागि कार्यक्रम संचालन दायरा ९ल्यचmक० तयार गरी कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३२ ः
यस कार्यालयवाट संचालित योजना तथा कार्यक्रम एवं नगरपालिकावाट प्रदान गरिने सेवा प्रवाह समेतका विषयमा गरिएको सार्वजनिक सुनुवाई २०७१ र सामाजिक परिक्षण २०७१ को प्रतिवेदन अनुमोदन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३३ ः
स्थानीय स्वयत्त शासन ऐन २०५५ तथा नियमावली २०५६ को दफा २७३ को दफा  २७३ (क) वमोजिम  सार्वजनिक नीजि साझेदारी प्रवद्र्धन समितिलाई क्रियाशिल तुल्याउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३४ ः 
नगरपालिकामा सेवा ग्रहणका लागि आउने सेवाग्राहीको सहजता एवं सुशासन व्यवस्थापनका लागि तयार गरिएको नागरिक वडापत्रलाई अनुमोदन गरी आगामी आ.व २०७२÷०७३ क्षेतीपूर्ती सहितको नागरिक वडापत्र लागु गर्ने व्यवस्था मिलाउने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३५ः 
नगरपालिकामा वालमैत्री स्थानीय शासन कार्यक्रमलाई प्रर्वद्धन गरी सोमा निरन्तरता दिंदै नगरलाई वालमैत्री नगर घोषणा गर्नका लागि थप पूर्वाधार तयार गर्दै जाने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३६ ः
यस नगरपालिकाको अर्थिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, प्राकृतिक एवं पर्यटकीय श्रोत साधनको सम्भाव्यताको आधारमा नगरको फरक पहिचान कायम गर्नको लागि “ पर्यटकीय ऐतिहासिक व्यवसायिक कृषि नगर,  स्वच्छ   समृद्ध हराभरा हाम्रो वेसीशहर” भन्ने नारा मुल नीतिको रुपमा कायम गरी सो अनुसार  नगरको समग्र विकासको अवधारणा अगाडि वढाउने निर्णय गरियो ।  

निर्णय नं. ३७ ः 
यस नगरपालिकाको वडा नं. ९ मा कृषि सामग्री संस्थानको नाउँमा रहेको करिव ८ रोपनी जग्गा हाल प्रयोग विहीन अवस्थामा रहेको र सो जग्गा नगरपालिकाका लागि आवश्यक पूर्वाधारहरु निर्माण गर्नका लागि अत्यावश्यक भएको हुँदा सोको स्वामित्व हस्तानतरण नगरपालिकालाई गर्न सम्वन्धित निकायमा अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ३८ ः  
यस नगरपालिकाको वडा नं.  ६ मा अवस्थीत नेपालको ऐतिहासीक लमजुङ दरवारको संरक्षण, प्रचार प्रसार, प्रवद्र्धन र यथोचित विकास गरी ऐतिहासीक पर्यटकीय गन्तव्य स्थलको रुपमा स्थापना गर्नको लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि वढाउन सम्वन्धित निकायसँग माग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ३९ ः
यस नगरपालिका क्षेत्रभित्र उचित जग्गा पहिचान गरी व्यवस्थित पशु वधशाला निर्माण गर्नका लागि आवश्यक प्रकृया अगाडि वढाउन जिल्ला पशु सेवा कार्यालय, लमजुङलाई अनुरोध गर्ने निर्णय गरियो ।   

निर्णय नं. ४० ः
यस नगरपालिका भित्र रहेका वजार केन्द्रहरुलाई व्यवस्थीत गरी तरकारी तथा फलफुल बजार व्यवस्थापन गर्नको लागी सरोकारवाला निकायहरुसँग समन्वय गरी व्यवस्थित गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४१ ः
यस नगरपालिका भित्र रहेका सडक एवं वाटोहरुको लगत कट्टा गर्न मालपोत तथा नापी कार्यालयहरुसँग समन्वय गरी कार्यान्वयन गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४२ ः
यस नगरपालिका क्षेत्र भित्रका सवै वडाहरुलाई समेटी वाहिरी चक्रपथ निर्माण गर्नको लागी संघीय मामिला तथा स्थानीय विकास मन्त्रालय र सम्वन्धित निकायमा माग गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४३ ः
स्थानीय स्वयत्त शासन नियमावली २०५६ को नियम १३९ मा व्यवस्था भए वमोजिम नगर क्षेत्रमा संचालित आयोजना तथा कार्यक्रमहरुको नियमित सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन गरी जाँचपासका लागि समिति गठन गर्न नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४४ ः
वडा भेला तथा वडा नागरिक मंचको सिफारिसमा समावेश नभएका तर प्रत्यक्ष रुपमा सकारात्मक प्रभाव पर्ने खालका आयोजनहरु जनस्तरवाट माग भएमा त्यस्ता खालका आयोजनाहरु छनौट गरी संचालन गर्नका लागि नगरपालिका वोर्डलाई अधिकार प्रत्यायोजन गर्ने निर्णय गरियो ।

निर्णय नं. ४५ ः
फोहरमैला व्यवस्थापन तथा वातावरण संरक्षण सम्वन्धमा हाल भईरहेको प्रयासलाई निरन्तरता दिदै फोहरमैला व्यवस्थापन नीजि क्षेत्रको सहभागिता बृद्धि गरी सफा, स्वच्छ, समृद्ध र हरावरा नगर तुल्याउने 
निर्णय गरियो ।  

निर्णय नं. ४६ ः
यस नगरपालिकावाट संचालन भएका आयोजनाहरुमा उत्कृष्ट काम गर्ने उपभोक्ता समिति, सवै भन्दा वढी व्यवशाय कर तिर्ने व्यवसायी, सवै भन्दा वढी एकीकृत सम्पत्ती कर तिर्ने करदाता, उत्कृष्ट काम गर्ने कर्मचारी, स्वच्छ एवं नमुना टोल÷वस्ती, उत्कृष्ट व्यवसायिक कृषक , उत्कृष्ट पर्यटन व्यवसायी , नगरपालिकाले गरेका राम्रा कामहरुलाई संचार माध्यममा प्रभावकारी ढंगले प्रकाशन÷प्रशारण गर्ने संस्था एवं पत्रकारलाई प्रोत्साहन स्वरुप नगरपरिषदको अवसरमा वार्षिक मुल्यांकनको आधारमा पुरस्कृत गर्ने निर्णय गरियो । 

निर्णय नं. ४७ ः
यस वेसीशहर नगरपालिकाको दोश्रो नगरपरिषद सम्पन्न गर्न सहयोग गर्नुहुने सम्पुर्ण वुद्धिजीवी, समाजसेवी, वडा नागरिक मञ्चका पदाधिकारीहरु, एकिकृत योजना तर्जुमा समितिका पदाधिकारीहरु, राजनैतीक दलका प्रतिनिधिहरु, नागरिक समाज, उद्यमी, व्यवशायी, नगरवासी, संचारकर्मी र परिषदका लागि खट्ने सम्पुर्ण कर्मचारीहरुमा धन्यवाद ज्ञापन गर्ने निर्णय गरियो ।